Nasze Stowarzyszenie OPAK jest pomysłodawcą zorganizowania pierwszego w historii województwa opolskiego spotkania twórców, animatorów, artystów, urzędników i mieszkańców regionu, którzy wspólnie działają na niwie kultury. Zależy nam na zorganizowaniu wydarzenia, które dałoby możliwość poznania się całego środowiska kulturalnego, nawiązania współpracy i wspólnej inspiracji stałego działania, a także by było częścią kreowanej przez nas i naszych partnerów polityki kulturalnej województwa.

I Opolski Kongres Kultury odbyć się miał w dniach 15 – 16 listopada 2013 roku w Opolu, jednak wróćmy do początków. Działania zaczęliśmy w grudniu 2012 roku od przygotowania pierwszych wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenia badań w środowisku kulturalnym województwa opolskiego. Zebraliśmy prawie 200 ankiet z których wprost wynika iż opolscy ludzie kultury chcą się spotkać…

Kolejnym krokiem było pozyskanie funduszy. Specyfiką organizacji pozarządowych, w tym naszego stowarzyszenia, jest sposób w jaki finansują realizowane projekty. Wszystkie fundusze musimy pozyskiwać sami startując często w konkursach dotacyjnych, które są obostrzone terminami. Udało nam się pozyskać fundusze z Urzędu Miasta Opola oraz Narodowego Centrum Kultury jednak, zabrakło
35 000,00 zł aby dopiąć budżet a tym samym móc zorganizować to prekursorskie wydarzenie na najwyższy poziomie merytorycznym
i organizacyjnym. Informacje o wysokości dofinansowania oraz wyniki z innych konkursów grantowych otrzymaliśmy na przełomie lipca
i sierpnia, część z nich była dla nas negatywna. Warto zaznaczyć,
że dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury było uzależnione od wkładu finansowego poniesionego przez nasze stowarzyszenie
( mogły w nie wejść dotacje z Urzędu Miasta, innych programów dotacyjnych, prywatnych sponsorów, etc.).

W maju 2013 roku powołaliśmy Radę Programową Kongresu w skład, której weszli:
1. Andrzej Czernik, założyciel i twórca teatru EKO STUDIO, reżyser, scenarzysta, aktor
2. Alicja Gawinek, dyrektor Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członkini Rady Organizacji Pozarządowych działających przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Katarzyna Paszula-Gryf, dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
4. Dorota Michniewicz-Witkowska, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Opole
5. Justyna Przyborowicz, redaktorka Radia Opole, doktorantka w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
6. Seweryn Ptak, prezes Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK
7. Janusz Wójcik, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Sekretarzem Rady Programowej została Dominika Bilik, wiceprezes Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK.

W okresie maj – sierpień 2013 r. Rada zebrała się pięć razy, podczas spotkań dochodziło do wielu kreatywnych, inspirujących dyskusji, których efektem jest program Kongresu.

Jednakże z powodu braku całości zakładanych funduszy,
26 sierpnia 2013 r. podjęliśmy decyzję o rezygnacji z otrzymanych dofinansowań w tym roku, a tym samym o przeprowadzeniu
I Opolskiego Kongresu Kultury w 2014 roku.

Wiemy już dzisiaj, że czas i energia, którą wspólnie z członkami Rady Programowej poświęciliśmy na organizację I Opolskiego Kongresu Kultury są ważnym doświadczeniem i na pewno wykorzystamy wypracowany potencjał do przygotowania Kongresu w przyszłym roku na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Cieszymy się tym bardziej z tego faktu iż władze miasta i regionu zrozumiały potrzebę organizacji I Opolskiego Kongresu Kultury. Również Narodowe Centrum Kultury  tak ważna dla polskiej kultury instytucja, wyraziło swoje uznanie dla naszej nowatorskiej inicjatywy, kierując listy poparcia do Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Opola.

Per aspera ad astra. Nie poddajemy się.